خطابه ی تدفين

برای آنکس که رفت تا بماند: غافلان هم سازند؛ تنها طوفان ـــــــــــــــــــــــــــــــــ کودکان ناهمگون می زاید. هم ساز سایه سانان اند؛ محتاط ـــــــــــــ در مرزهای آفتاب. در هیأت زنده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
4 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
2 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
2 پست
بهمن 83
3 پست
آبان 83
7 پست
مهر 83
11 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
6 پست
تیر 83
10 پست
خرداد 83
22 پست
اسفند 82
31 پست
بهمن 82
45 پست
دی 82
56 پست
آذر 82
27 پست
آبان 82
67 پست
مهر 82
29 پست
شهریور 82
32 پست
مرداد 82
28 پست
تیر 82
31 پست
خرداد 82
29 پست
اسفند 81
35 پست
بهمن 81
95 پست
دی 81
45 پست